دخــتر بودלּ یعنے کفش هاے پاشنه بلند [عکس: 76.gif]
دخــتر بودלּ یعنے لاک هاے رنگا ورنگ 
دخــتر بودלּ یعنے یه گوشے پر از آهنگ 
دخــتر بودלּ یعنے جواهرات قشنگ 
دخــتر بودלּ یعنے کمدے پر از شال 
دخــتر بودלּ یعنے وبلاگ داشتלּ 
دخــتر بودלּ یعنے به پسرآ محل نگذاشتלּ 
دخــتر بودלּ یعنے بے خــیال دنیآ 
دخــتر بودלּ یعنے مجلس هاے دخــترونه 
و در آخــر : 
دخــتر بودלּ یعنے دنیآے صـــــــورتے [عکس: 43.gif]

 

 
منبع : ســــــــرزمــــــین دخــــتــرونــــــه |دختربودن یعنی
برچسب ها : یعنے ,بودלּ ,بودלּ یعنے