در حال نمایش

در حال نمایش

در حال نمایش

 

جهـــــان را

 

 بـــدون ناخن های لــــاک زده

 

 بدون کفــــش های پاشنـــه بلند

 

 بدون النگــــو

 

 و بدون گل ســـر

 

 تصور کن

 

 خــــدا دختـــر را آفـــرید

 

 دخـتـــر

 

 جهــــان را برای خـــــدا

 

 زیبــــاکرد... 

 

 

منبع : ســــــــرزمــــــین دخــــتــرونــــــه |دختر
برچسب ها :