هرکی 

بتونه 

بهترین عکس ازطبیعت بگیره یاپیداکنه(توی اینترنت فقط بایدتوی ایران باشه وباذکرمنبع) 

برنده مسابقست

البته ما برندمون از یک تا سه

نفراول:یه شارژ5000+8نظر

نفردوم:یه شارژ3000+6نظر

نفرسوم:یه شارژ2000+4نظر

عکساتونوبفرستیدبه: fire.girl.1395@gmail.com

همراه عکساتو آدرس وبلاگاتونم+اسمتونوبفرستید

منبع : ســــــــرزمــــــین دخــــتــرونــــــه |مسابقه
برچسب ها :